Konferencija

Konferencija je najviši organ Sindikata koji čine svi članovi.

 

Konferencija

Konferencija je najviši organ Sindikata koji čine svi članovi.

Konferencija:

Sednice konferencije zakazuju se na inicijativu Skupštine, Izvršnog odbora ili 30 članova Sindikata.

Poštovani članovi

Obaveštavamo vas o rezultatima sednice Konferencije koja je održana dana 19. aprila 2022. godine. Kako su se na sednici inicirale brojne teme, koje su završene glasanjem za odluku da se svi članovi Sindikata obavežu da u narednom periodu ne prihvataju letove ukoliko izmena nije izvršena u zakonskim rokovima, postojala je potreba da se, pored prisutnih članova, dodatno pitaju za glasove i članovi koji iz objektivnih razloga nisu mogli da pristupe na Konferenciju.

Pre samog teksta o odluci članstva, zajedno sa najznačajnijim razlozima za takvu odluku, osvrnućemo se i na neka druga pitanja koja su pomenuta na Konferenciji. Na prvom mestu mislimo na činjenicu da je detektovan problem oko lošeg informisanja članstva o određenim aktivnostima organa Sindikata. U tom pogledu, svakako, najveća je odgovornost na generalnom sekretaru, koji ima obavezu da blagovremeno komunicira odgovarajuće činjenice sa članstvom. Postoji i deo opravdavajućih okolnosti, poput činjenice da podosta tih informacija po propisima koji regulišu advokaturu predstavlja tajnu, te se ne smeju iznositi, do toga da i sami članovi skupštine, pa ni generalni sekretar nisu stručno kvalifikovani za komunikacije. U smislu rešavanja ovih problema, osposobljen je najpre internet sajt i na njega će se ubuduće postavljati svi materijali koji su vezani za aktivnosti sindikata. No, ove opravdavajuće okolnosti ne mogu isključiti, niti značajno umanjiti odgovornost, te će se u daljem periodu raditi na popravljanju ovog pitanja.

Kod ove teme i jedan apel svakom od članova, da kada god ih zanima neka informacija o aktivnostima, pošalju e mail na adresu Sindikata, kako bi se organizovalo još bolje komuniciranje po sindikalnim pitanjima. Takođe, ubuduće ćemo uvesti i praksu obaveštavanja članstva o zakazanim sednicama skupštine, uz poziv svakom zainteresovanom članu da pristupi i učestvuje u radu ovog organa.

U vezi sa donetom odlukom, situacija je sledeća:

U radu Konferencije i kasnijem anketiranju članstva učestvovalo je ¾ članova. Indikativno je nekoliko činjenica. Anketirani nisu članovi za koje se kroz neformalne razgovore i ranije angažovanje u Sindikatu jasno znao stav. Dodatno, nisu anketirani članovi menadžmenta, što je prirodno. Od svih anketiranih baš svi, izrazili su nezadovoljstvo načinom na koji kompanija organizuje rad, a posebno vezano za pripremu ovogodišnje sezone. Najznačajnije stavke koje utiču na nezadovoljstvo su sledeće:

  • Nevraćanje zarada na nivo iz perioda pre epidemije izazvane virusom Kovid 19. Nezadovoljstvo je prouzrokovano činjenicama da je generalni direktor Kompanije u više navrata javno komunicirao sa zaposlenima. U tim obraćanjima, čitajući sve te objave, jasno se stekao zaključak da Kompanija ostvaruje rekordne rezultate, odnosno da napreduje do nivoa kome bi pozavidele najveće svetske Kompanije. Svakako, to je opravdano stvorilo očekivanja da će zarade biti vraćene na nivo od pre epidemije pre sezone 2022. Ipak, to se nije dogodilo, pa je Kompanija pregovore oko toga pomerila za septembar 2022. godine. Ipak, ako pogledamo rezultate razgovora, sa Konferencije i kasnijih anketiranja, jasno izvodimo zaključak da je ovo pitanje samo jedno od onih koje stvara nezadovoljstvo.
  • Jedan od najvećih problema nalazi se u načinu rukovođenja organizacionim delom u kome se nalaze piloti. Počev od planiranja, vraćanja pilota na posao nakon epidemije, nevraćanja kolega nakon što su rešili bezbedonosne provere, činjenice da član pilotskog menadžmenta kaže da su mu određeni piloti neophodni, ali onda o tome, iako je to nadležnost pilotskog menadžmenta, odluku donosi generalni direktor. Do te mere se nalazimo u nezgodnoj situaciji da generalni direktor čak i preuzima odgovornost za takve odluke. Ti problemi u rukovođenju, odnose se i na način komunikacije između menadžmenta i pilota. Svi ovi uzročnici doveli su do problema koje ćemo pobrojati, a koji su doveli do toga da je doneta odluka koju ćemo opisati na samom kraju ovog teksta.
  • Problem oko Men Power planiranja jedan je od dominantnijih. Tu imamo nekolicinu primera koji jasno pokazuju da je pilotski menadžment gledao kratkoročno prilikom organizacije sezone. Ili, pokazuje da je pilotski menadžment dobro procenio, ali je onda generalni direktor “preuzeo odgovornost” pa je to dovelo do katastrofalnog planiranja po ovom pitanju. Recimo, u vreme sastavljanja ovog teksta Sindikatu su se javila dva člana kojima je saopšteno da im Kompanija neće omogućiti drugi deo godišnjeg odmora za 2021. godinu, iako po Zakonu to mora da učini do 30. juna ove godine. Svakako, Sindikat će se pozabaviti ovim pitanjem i odmor će morati da bude omogućen, u skladu sa Zakonom, međutim, poenta na ovom mestu je u drugoj stvari. Trenutno se na školovanju za upravo ovaj tip aviona nalaze piloti koji su nekada bili na floti B737. Zamislimo da je pilotski menadžment imao samo malo sluha, da sasluša Sindikat, te da je ove pilote školovao pre, recimo dva meseca. Da li bi u toj situaciji ovim našim članovima bilo saopšteno da neće moći na odmor do 30. juna 2022. godine? Naravno da ne bi, odmor bi se lako organizovao. Menadžment je za pilote sa B737 makar poslušao predlog Sindikata pa tim pilotima nije podelio otkaze tokom 2022. godine, pa eto, makar imamo raspoložive kvalitetne pilote za školovanje. Međutim, bilo je neophodno da se sasluša i ovaj drugi predlog. Sličnu, ako ne i istu situaciju smo imali i u januaru 2022. godine. Uprkos obećanju izvršnog direktora za saobraćaj, nekoliko pilota nije vraćeno u Kompaniju. Na zahtev Sindikata da se ta odluka promeni, jer pored obećanja postojala je i potreba, opet je, kako smo obavešteni, odgovornost, iako to ne bi smeo, preuzeo generalni direktor Kompanije. Podsetimo se, rezultat je bio da je omikron soj kovida praktično eksplodirao u januaru i februaru 2022. godine, što je dovelo do manjka pilota, a to nam sada pravi probleme upravo oko tih godišnjih odmora do kraja juna 2022. godine, budući da su tada stornirani. Isto tako, Men Power za sezonu urađen je na takav način da sezona može da se realizuje uz uslov da piloti nemaju plan, već da budu raspoloživi 24/7, da budu pozivani sa svojih slobodnih dana, da im se uz let iz plana pridoda i još koji, itd. Uz ove uslove, zaista, sezona i može da se izvede. Isto tako, moguće je i držati neku Kompaniju, na primer za proizvodnju sokova, pa ne plaćati nikave troškove, niti dobavljačima, niti zaposlenima, niti državi za poreze, te ostvariti profit. Zaista, uz te uslove, profit će biti ostvaren. Međutim, niti je moguće baviti se privrednom delatnošću bez da se plaćaju troškovi, niti je moguće da se Men Power napravi tako da plan ne postoji, da gotovo da nema STBY, da su piloti raspoloživi 24/7, da se pozivaju na slobodne dane, itd. Po ovom pitanju, nažalost, Kompanija apsolutno nije imala sluha za ono što joj je Sindikat sugerisao tako da već sada imamo činjenicu da plan ne postoji (recimo, imamo pilota kome su planirani letovi u vreme kada će morati da ide na Line Training i slično), a sve je češća pojava pozivanja sa slobodnog dana, odnosno dodeljivanja dodatnih letova. Kako je generalni direktor preuzeo odgovornost za ovo pitanje, red je i da odgovara. Baš kao što su zaposleni odgovarali za račun usled korišćenja Wi Fi uređaja. Dodatno, generalni direktor bi morao da prihvati činjenicu da u aviokompaniji postoji funkcija koja se zove Accountable Manager, te funkcija FOD čije odluke po određenim pitanjima on ne sme da preispituje, a posebno ne sme da preuzima odgovornost. Isto tako, i Accountable Manager i FOD, koji su i članovi našeg Sindikata imaju obavezu da se izbore za svoje stavove i predloge. Dakle, ne da pokušaju da se izbore, nego da se izbore. Sve u svemu, Men Power mora značajno da se poboljša, te da se uvede i određeni red u smislu komunikacije među službama. Najlakše je banalno posmatrati pitanje Men Power kroz excel tabele i određene statističke podatke koji nemaju mnogo dodira sa realnim životom, te još i verbalno preuzimati odgovornost. Ipak, posledice toga jesu loše isplanirana sezona, sa velikim znakom pitanja kako će uopšte da se sprovede.
  • Veliki problem jesu i određena pitanja vezana za status pilota. Recimo, Kompanija je jedna od retkih koja ima nešto što se zove Junior FO. Ako nije i jedina u našem okruženju. Ovaj institut je posledica činejnice da je isto tako zaposleni koji o tome ne sme da se pita ništa, preuzeo odgovornost i to uveo u OM. Na sve to, čak i novotarija koju je uveo, propisuje da piloti koji su članovi Sindikata ne mogu više biti Junior FO. Međutim, oni i dalje to jesu. I ne nazire se kraj tome. Šta su posledice. Ti piloti mogu da tuže za diskriminaciju, te za ostvarivanje svojih prava. Prirodno, oni sebe vide u ovoj Kompaniji, i ne žele baš da je tuže. Šta za to vreme po tim pitanjima radi pilotski menadžment, izuzev što se verbalno složi da to nije u redu? Ništa. I onda se očekuje od tog Junior FO da prihvati let na svoj slobodan dan, ili da mu se uz postojeći, pridoda još neki let. Ili, imamo slučaj pilota koji je zbog banalne stvari pao na bezbedonosnoj proveri. Usmeno mu je obećano da se vraća čim reši taj problem. On je problem rešio u martu mesecu 2022. godine (dakle, pre dva meseca), i da li je vraćen? Nije. Zar zaista pilotski menadžment smatra da će njegove kolege, članovi sindikata, bez obzira što ovaj pilot nije bio u Sindikatu, mirno to gledati, prihvatati kao dobro rešenje, te da će još i prihvatati letove na slobodan dan, ili prihvatati da im uz postojeći let pridodaju još neki? Neće.

Problema ima puno, i trajalo bi dugo kada bismo ih sve opisali. Recimo ACMI ugovore kada bismo započeli, teško da bi ovaj dopis imao svoj kraj.

Opisali smo samo neke ključne, za koji su se svi anketirani članovi izjasnili da su takve prirode da u njima stvaraju nezadovoljstvo i frustraciju. Frustracija se i stvara kada se od pilota zahteva da se izjasne o terminima godišnjeg odmora sa rokom od 5 dana, a onda se odgovor kojim se odobrava ili ne takav odmor čeka i do 60 dana. Frustracija je toliko visokog nivoa da nijedan od njih ne želi da prihvata letova na svoj slobodan dan, niti želi da mu se pridodaju letovi uz neke postojeće. Nivo frustracije je takav da su svi članovi, kao članovi Konferencije za odluku da se na sindikalnom nivou donese odluka da nijedan član ne prihvata izmene plana, ako nisu date u zakonski određenom roku od 48 časova pre efekta same izmene. I u tom smislu, odluka je i doneta.

Pre nego što objasnimo i samu odluku, dužni smo da se dotaknemo još jedne teme. Članstvu je iskomuniciran način rada svakog Sindikata. U najkraćem, on se sastoji u neprestanom skretanju pažnje na probleme nadležnima u Kompaniji, kako bi se ti problemi identifikovali i rešili. Međutim, uz svo poštovanje tog metoda rada, članstvo smatra da Kompanija nije na adekvatan način korigovala većinu pitanja. I upravo je to razlog za odluku kakva je doneta. Pilotski menadžment će svakako pročitati ovaj izveštaj, te će imati i dodatnih prilika da krene u popravljanje svih ovih stvari.

Odluka koja je doneta ima sledeću sadržinu:

Zabranjuje se članovima Sindikata da počev od dana koji odredi Skupština, a koji ne može biti nakon 1. juna 2022. godine prihvataju izmene plana koje nisu učinjene u periodu do 48 časova pre efekta same promene.

Za kršenje odluke, protiv člana Sindikata može biti preduzeta mera sindikalne discipline.

U posebnom delu teksta svaki član će dobiti pojašnjenja i detalje vezano za realizaciju ove odluke.


Nenad Vojnović, generalni sekretar

I have been more than 12 years in digital marketing industries, and have help more than 240 companies to grow their business.

Partneri: