Organi sindikata

Sindikat svoje proklamovane aktivnosti ostvaruje kroz rad svojih organa.

building, architecture, office-4884852.jpg

Organi sindikata

Sindikat svoje proklamovane aktivnosti ostvaruje kroz rad svojih organa. Organi Sindikata su: Konferencija, Skupština, Izvršni odbor, generalni sekretar i predsednik Sindikata.

Konferencija je najviši organ Sindikata i njega čine svi članovi. Svi članovi su ravnopravni u glasanju na Konferenciji, uz izuzetak članova koji su istovremeno na najvišim menadžerskim pozicijama kod poslodavca. Najvažnije pitanje koje se nalazi u nadležnosti Konferencije jeste Kolektivni ugovor. Kako bi se sprečile bilo kakve zloupotrebe, ili nedozvoljeni uticaji na članove užih organa, Kolektivni ugovor može biti potpisan od strane predsednika tek kada ga kvalifikovanom većinom izglasa Konferencija. Dodatno, u nadležnosti Konferencije je i izbor svih ostalih organa (Skupština, Izvršni odbor, generalni sekretar i predsednik). Takođe, u nadležnosti Konferencije jeste i donošenje odluke o opštim stavovima i sindikalnoj politici Sindikata, koju kasnije operativno sprovode drugi organi, koji svi odgovaraju Konferenciji za svoj rad.

Partneri: