Aktivnosti sindikata

Sindikat nastoji da bude korektivni faktor u odnosu na poslodavca, ali i na državu.

our-story-img-1.jpg

Aktivnosti sindikata

Sindikat najpre nastoji da deluje preventivno na pitanja koja su od interesa za svakog člana. To se odnosi, pre svega, na činjenicu da Sindikat nastoji da bude korektivni faktor u odnosu na poslodavca, ali i na državu. To se odnosi na kritiku postojećeg stanja, predlaganje novih rešenja, argumentovanu raspravu o najbitnijim pitanjima za svakog pilota, te na druge slične aktivnosti.

Drugi vid benefita koji Sindikat nudi članovima jeste zaštita njihovih individualnih prava. To se pre svega odnosi na zaštitu ličnih prava zaposlenih koja se vezuju za sam rad. U tom pogledu Sindikat je štitio zaposlene, a svoje članove u odbrani njihovih interesa u disciplinskim postupcima, pomoći prilikom školovanja, prilikom smena sa odgovarajućih pozicija, u postupcima mobinga, skidanja sa letenja, načina korišćenja godišnjeg odmora, očuvanja radnih mesta tokom epidemije, i u drugim sličnim postupcima koji za cilj imaju individualnu zaštitu prava članova. U individulne pomoći spadaju i davanje bespovratnih sredstava za slučaj dobijanja otkaza od strane poslodavca, koji su prouzrokovani povredom radne discipline ili nesavesnim vršenjem poslova. Pored toga, Sindikat i obezbeđuje pozajmice za svoje članove. U ovu svrhu postoji fond za pozajmice u iznosu od 2 miliona, i u okviru ovog fonda svaki član ima prava i mogućnosti da se beskamatno zaduži kod Sindikata.