Benefiti za članstvo

Sindikat nastoji da se najrazličitijim aktivnostima bori za interes svog članstva. Te interese svakog člana možemo podeliti u najmanje četiri grupe.

Benefiti za članstvo

Sindikat nastoji da se najrazličitijim aktivnostima bori za interes svog članstva. Te interese svakog člana možemo podeliti u najmanje četiri grupe.

Sindikat najpre nastoji da deluje preventivno na pitanja koja su od interesa za svakog člana. To se odnosi, pre svega, na činjenicu da Sindikat nastoji da bude korektivni faktor u odnosu na poslodavca, ali i na državu. To se odnosi na kritiku postojećeg stanja, predlaganje novih rešenja, argumentovanu raspravu o najbitnijim pitanjima za svakog pilota, te na druge slične aktivnosti. Tipični primeri ovakvih aktivnosti jeste zaključenje Kolektivnog ugovora 2016. godine, pregovori oko povećanja zarada tokom 2019. godine, nešto ranije donošanja Pravilnika o školovanju pilota. U ovu grupu spadaju i pregovori koji su za cilj imali povećanje dana godišnjih odmora, nastojanja da se sa državom uredi način vršenja bezbedonosnih provera, kao i mnoge aktivnosti koje su za cilj imale da se sačuva posao svakom od članova tokom trajanja epidemije korona virusa.

Drugi vid benefita koji Sindikat nudi članovima jeste zaštita njihovih individualnih prava. To se pre svega odnosi na zaštitu ličnih prava zaposlenih koja se vezuju za sam rad. U tom pogledu Sindikat je štitio zaposlene, a svoje članove u odbrani njihovih interesa u disciplinskim postupcima, pomoći prilikom školovanja, prilikom smena sa odgovarajućih pozicija, u postupcima mobinga, skidanja sa letenja, načina korišćenja godišnjeg odmora, očuvanja radnih mesta tokom epidemije, i u drugim sličnim postupcima koji za cilj imaju individualnu zaštitu prava članova. U individulne pomoći spadaju i davanje bespovratnih sredstava za slučaj dobijanja otkaza od strane poslodavca, koji su prouzrokovani povredom radne discipline ili nesavesnim vršenjem poslova. Pored toga, Sindikat i obezbeđuje pozajmice za svoje članove. U ovu svrhu postoji fond za pozajmice u iznosu od 2 miliona, i u okviru ovog fonda svaki član ima prava i mogućnosti da se beskamatno zaduži kod Sindikata. Uslov za pozajmicu jeste da član u zahtevu napiše svrhu za koju mu je pozajmica neophodna, te se potpisuje ugovor koji ima određene uslove. Najpre, maksimalni grejs period po pozajmici iznosi tri meseca, dok je iza toga maksimalni rok otplate šest meseci. Izuzetak su mladi piloti koji dobijaju pozajmice za upis tipa aviona nezavisno od opisanog fonda. Na samom kraju, Sindikat obezbeđuje članstvu i određene administrativne asistencije, poput pomoći prilikom podnošenja poreskih prijava.

Treća vrsta benefita organizuje se kroz program “Paartneri sindikata”. U ovim aktivnostima Sindikat nastoji da organizuje partnerske odnose sa raznim privrednim društvima i preduzetnicima koji našim članovima pružaju usluge ili prodaju robu, pod određenim posebnim uslovima, najčešće popustima, koji se postižu isključivo zbog činjenice da se radi o članovima Sindikata. Svakako, najznačajniji se odnose na razne vrste osiguranja. Kao što smo napomenuli, svaki član Sindikata ima pravo na pravnu zaštitu u vezi sa svim izazovima koje član ima, a koje se vezuju za njegov radnopravni odnos. S druge strane, ugovor koji postoji sa advokatskom kancelarijom takav je da se članstvu pruća mogućnost da po povlašćenim uslovima ima pravnu pomoć i za sve ostale svoje potrebe, a ne samo za one koje se odnose na radnopravni status. Više informacija o ovim aktivnostima Sindikata nalaze se u delu ovog sajta pod naslovom “Partneri Sindikata”.

Na kraju, s obzirom da je od izuzetnog značaja i da se održavaju dobri međusobni između članova, Sindikat nastoji da organizuje zajednička okupljanja, poput novogodišnjih koktela ili dodele novogišnjih pakletića za decu mlađu od 12 godina.

Partneri: