Članstvo u sindikatu

Za pitanja koja su bitna za status jednog lica u sindikatu značajno je da se razumeju pitanja sticanja statusa člana i prestanak takvog statusa.

Svojstvo člana stiče se učlanjenjem. Za učlanjenje neophodno je da se ispune dva uslova. Najpre, kandidat je obavezan da popuni pristupnicu. U pristuopnici se navode samo podaci koji su neophodni za odgovarajuće vođenje liste članova, kao i podaci nužni za dalju komunikaciju između Sindikata i člana. Na samoj pristupnici budući član daje izjavu da prihvata Statut i program Sindikata, kao i da se obavezuje na poštovanje odluka organa Sindikata.

Ovako popunjena pristupnica predstavlja kandidaturu nekog lica za članstvo u Sindikatu. Predmetna kandidatura stavlja se kao tačka dnevnog reda na prvoj sednici Izvršnog odbora, te Izvršni odbor donosi odluku o prijemu u članstvu, ili o odbijanju kandidature za članstvo. Izvršni odbor nema pravo da po svojoj volji uskraćuje pravo na članstvo u Sindikatu, i odbijanje prijema u članstvo može biti isključivo ako je lice koje je potpisalo pristupnicu u prethodnom periodu delovao protiv interesa i ciljeva Sindikata.

Dakle, za donošenje odluke Izvršnog odbora o prijemu u članstvo, neophodno je da pristupnicu potpiše lice koje je kapetan ili kopilot na vazduhoplovu, bez obzira na njegovu nacionalnost, religiju, pol ili političku pripadnost, te da u periodu pre donošenja odluke nije delovao protiv ciljeva i interesa Sindikata.

Svaki član Sindikata ima jednaka prava, koja se odnose na pravo da učestvuje u radu organa Sindikata, da bira, te da bude biran kao član tih organa. Izuzetak od prethodnog pravila jesu samo članovi koji se nalaze na najvišim menadžerskim pozicijama, koji nemaju pravo glasa na organima Sindikata, upravo zbog svog specifičnog rukovodećeg položaja kod poslodavca. Svaki član ima obavezu da plaća članarinu, u skladu sa odlukama nadležnih organa Sindikata.

Članstvo u Sindikatu može da prestane na nekoliko načina, koji su propisani Statutom. To su slučajevi istupanjem, isključenjem, prelaskom u drugi Sindikat i smrću. S obzirom na prirodu sindikalnog organizovanja, kao što svako lice ima pravo da pristupi Sindikatu, isto tako ima mogućnost i da istupi. Shodno odredbama našeg Statuta, lice koje da izjavu i istupanju dužno je da u mesecu u kome daje izjavu plaća članarinu. Dodatno, Izvršni odbor ima pravo da pozove tog člana, kako bi pokušali da utvrde razloge za istupanje. Cilj i smisao ovog razgovora jeste da se razlozi za istupanje rasprave, te da se dalji rad sindikata unapredi.

Kao što Izvršni odbor ima pravo da nekome uskrati pravo da postane član Sindikata, iz istih razloga može da odluči i da postojećeg člana isključi iz Sindikata, uz uslov da se dokaže da je taj član radio protiv ciljeva i interesa Sindikata.